Bạn đang nộp đơn cho vị trí

Group Director of Sales and Marketing - Thông báo tuyển dụng - Chức danh: Giám Đốc Kinh Doanh Tiếp Thị

Fusion Head Office

Nếu bạn đang làm việc ở một trong những khách sạn của Fusion, vui lòng liên hệ với phòng Nhân sự khách sạn.

Thông tin cá nhân
Recent / Lastest Work Experience

Nếu bạn đang làm việc ở một trong những khách sạn của Fusion, vui lòng liên hệ với phòng Nhân sự khách sạn.