Bạn đang nộp đơn cho vị trí

Food & Beverage Administrator - Thư ký bộ phận ẩm thực

Maia Resort Quy Nhơn

Nếu bạn đang làm việc ở một trong những khách sạn của Fusion, vui lòng liên hệ với phòng Nhân sự khách sạn.

Thông tin cá nhân
Recent / Lastest Work Experience

Nếu bạn đang làm việc ở một trong những khách sạn của Fusion, vui lòng liên hệ với phòng Nhân sự khách sạn.