Spa Supervisor – Giám sát Spa

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc:  Identifying and solving problems in a professional manner.
Xác định và giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp.
 Checking the spa areas to ensure standards.
Kiểm tra các khu vực spa để đảm bảo tiêu chuẩn.
 Creating a staff roster per week. Checking over all staffs that have PH. CL and AL to be clear when the spa is not busy or there is low season.
Tạo danh sách nhân viên mỗi tuần. Kiểm tra tất cả các nhân viên có PH. CL và AL phải rõ ràng khi spa không bận rộn hoặc có mùa thấp điểm.
 Checking over the grooming of all therapists.
Kiểm tra tác phong của tất cả các nhân viên trị liệu.
 Refreshing / Developing treatments when guest comments are suitable.
Làm mới / Phát triển phương pháp điều trị khi nhận xét của khách là phù hợp.
 Check the reception area and all spa booking sheets.
Kiểm tra khu vực tiếp tân và tất cả các tờ đặt phòng spa.
 Check that all lights are switched off and that the door are locked up or closed.
Kiểm tra xem đèn có bị tắt không và cửa có khóa hoặc đóng không.
 Attending and participating in training sessions/meetings as required.
Tham dự và tham gia các buổi đào tạo theo yêu cầu.
 Assisting in maintaining and cleaning spa utensils.
Hỗ trợ bảo trì và vệ sinh dụng cụ spa.
 Assisting in implementing new and effective training programmes.
Hỗ trợ thực hiện các chương trình đào tạo mới và hiệu quả.
 Motivating spa therapists to search and bring new trends to trainings, Tai Chi classes, Love energy training and Charak Practicing.
Thúc đẩy các nhà trị liệu spa tìm kiếm và đưa các xu hướng mới vào các khóa đào tạo, các lớp học Tai Chi, đào tạo năng lượng tình yêu và Thực hành Charak.
 Handling the entire spa department accurately. Adhere to Fusion spa policies regarding advance reservation times.
Xử lý toàn bộ bộ phận spa chính xác. Tuân thủ các chính sách của Fusion spa về thời gian đặt trước.
 Double checking all spa bookings.
Kiểm tra tất cả các đặt lịch spa hai lần.
 Knowing all available spa services.
Biết tất cả các dịch vụ spa có sẵn.
 Performing other tasks as defined by the spa manager or the management.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của người quản lý spa hoặc quản lý.
 To assist Spa Manager in handling production and retail weekly inventory order.
Để hỗ trợ Giám đốc Spa trong việc xử lý đơn hàng tồn kho hàng tuần và sản xuất.
 To assist in the report preparation, including.
Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo

Yêu Cầu Công Việc: Good healthy, neat appearance, good communication skills. Experienced in the hospitality industry preferred

Chế độ phúc lợi: - chế độ làm việc 5 ngày/tuần

-Cơ hội đào tạo, học tập , taskforces

- BHXH, YT,TN full lương, gói bảo hiểm cao cấp và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty

Báo Cáo Công Việc: Spa Manager

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo