F&B Supervisor/ Giám Sát Nhà Hàng

Hiive

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc:
1. ABOUT THE ROLE
PHẠM VI CÔNG VIỆC

Take the responsibility for the co-operation and smooth running of the restaurant, including the training, setting, maintaining and improving service standards established in the outlet.
Chịu trách nhiệm về sự hợp tác và vận hành trơn tru của nhà hàng, bao gồm cả việc đào tạo, thiết lập, duy trì và cải tiến các tiêu chuẩn dịch vụ đã được thiết lập trong nhà hàng.


2. KEY RESPONSIBILITES
NHIỆM VỤ CHÍNH

a. General Activities
Tổng quát

o Contribute to the morale and team spirit of the hotel by maintaining effective relationships with colleagues.
Đóng góp vào ý chí và tinh thần đồng đội của khách sạn bằng cách duy trì mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp.

o Perform additional duties as directed by manager.
Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ dẫn của quản lý.

o Make appropriate suggestions and recommendations to manager for the general improvement of the hotel.
Đưa ra những đề xuất và khuyến nghị phù hợp với quản lý để cải thiện chung cho khách sạn.

o Be fully conversant with all health and safety, fire and emergency procedures.
Thông thạo tất cả các thủ tục về sức khỏe và an toàn, cứu hỏa và khẩn cấp.

o Maintain a high standard of personal hygiene, dress, uniform, and body language.
Duy trì tiêu chuẩn cao về vệ sinh cá nhân, trang phục, đồng phục và ngôn ngữ cơ thể.

o Be polite and professional in any situation where the image or regulation of the hotel is represented.
Lịch sự và chuyên nghiệp trong mọi tình huống mà hình ảnh hoặc quy chế của khách sạn được thể hiện.

o Attend meetings and training as required by manager.
Tham dự các cuộc họp và đào tạo theo yêu cầu của quản lý.

o Ensure that all activities are carried out honestly, ethically, and within the parameters of local Law.
Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được thực hiện một cách trung thực, có đạo đức và tuân theo các quy định của Luật pháp địa phương.

o Interact with guests actively soliciting feedback.
Tương tác với khách tích cực trưng cầu ý kiến phản hồi.

o Understanding of quantity and nature of guest comments and complaints.
Hiểu biết về giá trị và bản chất của các ý kiến và phàn nàn của khách.

o Associate training and development.
Phối hợp đào tạo và phát triển. 

b. Operations
Vận hành

o Arrive on duty with a clean, sober, and smart appearance.
Đi làm với vẻ ngoài sạch sẽ, tỉnh táo và minh mẫn.

o Be responsible for high standard of service of F&B in the restaurant; plans, control, and co-ordinate activities of all associates in the restaurant.
Chịu trách nhiệm đạt tiêu chuẩn cao về phục vụ ẩm thực trong nhà hàng; lập kế hoạch, kiểm soát và điều phối hoạt động của tất cả các thành viên trong nhà hàng.

o Prepare monthly training plans and training reports with the manager
Lập kế hoạch đào tạo hàng tháng và báo cáo đào tạo với quản lý

o Maintain a good working atmosphere and teamwork within his department and throughout the hotel.
Duy trì bầu không khí làm việc tốt và tinh thần đồng đội trong bộ phận của mình và trong toàn khách sạn.

o Be responsible for hygiene, cleanliness and good appearance of his station, and proper maintenance of all operating equipment, furniture, and fixtures.
Chịu trách nhiệm về vệ sinh, sạch sẽ và ngăn nắp tại nơi làm việc của mình, bảo dưỡng chu đáo tất cả các thiết bị vận hành, đồ đạc và cơ sở vật chất.

o Ensure that all employees are aware of the restaurant facilities, name of outlets, hours of operation, etc.
Đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều biết về cơ sở vật chất của nhà hàng, tên các nhà hàng, giờ hoạt động, v.v.

o Ensure that the restaurant is properly equipped and staffed at all times. Check reservation.
Đảm bảo rằng nhà hàng chuẩn bị tốt và nhân viên phù hợp mọi thời điểm. Kiểm tra đặt bàn.

o Responsible for achieving the budget & controlling beverage costs in close co-operation with the cost controller.
Chịu trách nhiệm đạt được ngân sách & kiểm soát chi phí đồ uống trong sự hợp tác chặt chẽ với bộ phận kiểm soát chi phí.

o Be highly visible in the restaurant and handle complaints.
Đảm bảo sự hiện diện ở nhà hàng đúng lúc và xử lý phàn nàn

o Establish good guest contact by setting up guest history cards, greet guests by guest name, when possible, inform regular guests about activities and promotion in the hotel
Thiết lập mối quan hệ tốt với khách bằng cách lập phiếu lý lịch khách, chào bằng tên khách khi có thể, thông báo cho khách thường xuyên về các hoạt động và chương trình khuyến mãi trong khách sạn.

o Take care of all guests paying special attention to VIP guests.
Chăm sóc tất cả các khách, quan tâm đặc biệt đến khách VIP.

o Solve all problems occurring in area of responsibilities.
Giải quyết tất cả các vấn đề xảy ra trong lĩnh vực phụ trách.

o Maintain good relationship with all employees within the F&B Division and other Division to ensure inter Department relationship.
Duy trì mối quan hệ tốt với tất cả nhân viên trong Bộ phận F&B và các Bộ phận khác để đảm bảo mối quan hệ giữa các Bộ phận.

o Lead, motivate, train associate, and build a good working environment.
Dẫn dắt, động viên, đào tạo cộng sự và xây dựng môi trường làm việc tốt.

o Conduct uniform inspection prior to the opening of each shift.
Tiến hành kiểm tra đồng phục trước khi mở mỗi ca.

o Attend the daily briefing and monthly F&B meeting.
Tham dự cuộc họp giao ban hàng ngày và cuộc họp F&B hàng tháng.

o Prepare daily briefing for all associate on duty on menu knowledge, alcoholic and non-alcoholic beverages, food promotions and internal news, etc.
Chuẩn bị cuộc họp giao ban hàng ngày cho tất cả nhân viên trực ca về kiến thức thực đơn, đồ uống có cồn và không cồn, khuyến mãi thực phẩm và tin tức nội bộ, v.v.

o Maintain a high level of co-operation and communication with the Chef to avoid friction between Kitchen and service associate.
Duy trì sự hợp tác và giao tiếp ở mức độ cao với Bếp trưởng để tránh xích mích giữa Bếp và nhân viên phục vụ.

o Consult the Chef on daily specials. Make sure that all subordinates know about each month’s target of sales and work together to achieve the set target
Tham khảo ý kiến của Bếp trưởng về các món đặc biệt hàng ngày. Đảm bảo rằng tất cả cấp dưới đều biết về mục tiêu doanh số của từng tháng và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu đã đề ra

o Be responsible for logbook reports to ensure that all guest comments, complaints, and daily incident which happened in the outlet are written down in the logbook and forwarded to the Restaurant Manager.
Chịu trách nhiệm báo cáo nhật ký để đảm bảo rằng tất cả các ý kiến, phàn nàn của khách và sự cố hàng ngày xảy ra trong nhà hàng đều được ghi vào nhật ký và chuyển đến Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc:
o Professional qualification (Certificate in Restaurant Services, Certificate in Food Services, Certificate in Hotel Catering and Management or Diploma in Hospitality Management).
Bằng cấp chuyên môn đầy đủ (Chứng chỉ Dịch vụ Nhà hàng, Chứng chỉ Dịch vụ Thực phẩm, Chứng chỉ Quản lý và Dịch vụ Ăn uống Khách sạn hoặc Văn bằng Quản lý Khách sạn).

o Extensive knowledge of Food and Beverage working practices in a 5-star hospitality setting.
Kiến thức sâu rộng về Thực phẩm và Đồ uống thực hành trong môi trường khách sạn 5 sao.

o Excellent command of the English language.
Thông thạo tiếng Anh.

o Ability to express effective written and verbal communication.
Khả năng diễn đạt hiệu quả bằng văn bản và bằng lời nói.

o Excellent communicator, organizer, and motivator.
Người giao tiếp, tổ chức và thúc đẩy xuất sắc.

o Strong leadership and organizational skills.
Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức tốt.

o Dynamic, innovative, and self-motivated.
Năng động, sáng tạo và tự động viên.

o Computer literate and administrative skills.
Trình độ tin học và kỹ năng quản trị.

Chế độ phúc lợi:
• Attractive salary and bonus
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh

• Accident insurance (24/24)
Bảo hiểm tai nạn (24/24)

• Full participation in insurances
Chế độ bảo hiểm đầy đủ

• Working time: 45 hrs/week, 2 days off
Thời gian làm việc: 45 giờ/tuần, 2 ngày nghỉ

• Star Stay Program
Nghỉ dưỡng ưu đãi nội bộ

• Friendly & dynamic working environment
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

• Great job opportunities
Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

• Monthly Service Charge
Hưởng phí phục vụ hàng tháng

Báo Cáo Công Việc: Outlet Manager/ Head of Culinary Quản lý outlet/ Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực

Mức lương hàng tháng: (Thỏa thuận) VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 03/04/2023

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo