F&B Captain

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • To provide a courteous, professional, efficient and flexible service at all times, following Fusion’s Standards of Performance.
Cung cấp dịch vụ một cách lịch sự, chuyên nghiệp, hiệu quả và linh hoạt mọi lúc, tuân theo Tiêu chuẩn của Fusion.

• To have a full working knowledge and capability to supervise, correct and demonstrate all duties and tasks in the assigned Place of Work (see attached Master Task List) to the standard set. Please note that Master Task Lists are reviewed and changed on a regular bases reflecting change in trends, guest expectations and operating philosophies.

Có kiến thức và khả năng giám sát, chỉnh sửa và chứng minh tất cả các nhiệm vụ tại Nơi làm việc được chỉ định (xem Danh sách Nhiệm Vụ Chính đính kèm) tuân theo bộ tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng Danh sách Nhiệm vụ Chính được xem xét và thay đổi trên cơ sở thường xuyên phản ánh sự thay đổi trong xu hướng, kỳ vọng của khách và triết lý vận hành.

• To be entirely flexible and adapt to rotate within the different sub departments of the Food & Beverage Division or any other Department of the hotel as assigned.

Linh hoạt và thích ứng để xoay vòng trong các bộ phận phụ khác nhau của Bộ phận Thực phẩm & Đồ uống hoặc bất kỳ Bộ phận nào khác của khách sạn theo sự phân công.

• To perform all duties and tasks when rotated or assigned to another Department as per Master Task List for that Department.

Thực hiện tất cả các nhiệm vụ khi được luân chuyển hoặc bàn giao cho Bộ phận khác theo Danh sách Nhiệm vụ Chính của Bộ phận đó.

• To be fully conversant with all services and facilities offered by the hotel.

Thông thạo tất cả các dịch vụ và trang thiết bị được cung cấp bởi khách sạn

• To perform opening and closing procedures established for the Place of Work as assigned.

Tuân thủ các quy trình đóng và mở cửa được thiết lập tại Nơi làm việc được chỉ định.

• To have a thorough understanding and knowledge of all Food & Beverage items in the menu and the ability to recommend Food & Beverage combinations and upsell alternatives.

Có sự hiểu biết và kiến thức về tất cả các mặt hàng thực phẩm và đồ uống trong thực đơn và khả năng đề xuất kết hợp Thực phẩm & Đồ uống và đề xuất thêm các lựa chọn thay thế.

• To ensure that the Place of Work and surrounding area is kept clean and organized at all times.

Đảm bảo rằng Nơi làm việc và khu vực xung quanh luôn sạch sẽ và ngăn nắp.

• To monitor operating supplies and reduce spoilage and wastage.

Giám sát hoạt động cung cấp, giảm thiểu hư hỏng và lãng phí.

• To handle guest enquiries in a courteous and efficient manner and report guest complaints or problems to supervisors if no immediate solution can be found and assure follow up with guests.

Xử lý các yêu cầu của khách một cách lịch sự và hiệu quả, báo cáo các khiếu nại hoặc vấn đề của khách cho giám sát nếu không có giải pháp tạm thời và đảm bảo luôn theo dõi tình trạng của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc: • Diligent, enthusiastic, dynamic
• Experienced in 4-5 star hotels
• Love working in the hotel industry
• Communicate in English

Chế độ phúc lợi: - Working 5 days / week
- Training opportunities, learning, taskforces
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance, full salary, premium insurance and different benefits according to company policy

Báo Cáo Công Việc: F&B Supervisor

Mức lương hàng tháng: VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo