F&B Admin / Thư Ký Ẩm Thực

Hiive

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc:
1. ABOUT THE ROLE
PHẠM VI CÔNG VIỆC

Assist the Head of Culinary in the daily operations of the Food and Beverage Service by engaging in clerical duties to ensure the office runs smoothly and efficiently and that guest satisfaction objectives are achieved.
Hỗ trợ Trưởng bộ phận Ẩm thực trong các hoạt động hàng ngày của Dịch vụ Thực phẩm và Đồ uống bằng cách tham gia vào các nhiệm vụ văn thư để đảm bảo văn phòng hoạt động trơn tru và hiệu quả và đạt được các mục tiêu hài lòng của khách.

2. KEY RESPONSIBILITES
NHIỆM VỤ CHÍNH

a. General Activities
Tổng quát

o Contribute to the morale and team spirit of the department by maintaining effective relationship with colleagues.
Đóng góp vào tinh thần và tinh thần đồng đội của bộ phận bằng cách duy trì mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp.

o Perform additional duties as directed by manager.
Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ dẫn của quản lý.

o Makes appropriate suggestions and recommendations to supervisors for the general improvement of the department/hotel.
Đưa ra những đề xuất và kiến nghị phù hợp với người giám sát để cải tiến chung của bộ phận / khách sạn.

o Be fully conversant with al health and safety, fire and emergency procedures.
Hoàn toàn thông thạo các quy trình về sức khỏe và an toàn, cứu hỏa và khẩn cấp.

o Maintain a high standard of personal hygiene, dress, uniform, and body language.
Duy trì tiêu chuẩn cao về vệ sinh cá nhân, trang phục, đồng phục và ngôn ngữ cơ thể.

o Be polite and professional in any situation where the image or reputation of the hotel is represented.
Lịch sự và chuyên nghiệp trong mọi tình huống mà hình ảnh hoặc danh tiếng của khách sạn được thể hiện.

o Attends meetings and training as required by supervisors.
Tham dự các cuộc họp và đào tạo theo yêu cầu của giám sát viên.

o Attendance at scheduled training sessions.
Tham dự các buổi đào tạo theo lịch trình.

o Proper administration of the department.
Điều hành bộ phận phù hợp.

o Ensure that activities are carried out honestly, ethically and within the parameters of local law.
Đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện một cách trung thực, có đạo đức và tuân theo các thông số của luật pháp địa phương.


b. Operations
Vận hành

o Handle all departmental clerical duties in a timely and efficient manner as directed.
Xử lý mọi công việc văn thư của bộ phận một cách kịp thời và hiệu quả theo chỉ đạo.

o Answer the telephone and handles the call according to the hotel standards.
Trả lời điện thoại và xử lý cuộc gọi theo tiêu chuẩn của khách sạn.

o Handle guest inquiries and requests and ensure that these are passed on to the appropriate individuals for proper action.
Xử lý các thắc mắc và yêu cầu của khách và đảm bảo rằng chúng được chuyển cho những cá nhân thích hợp để có hành động thích hợp.

o Handle incoming calls from within and outside calls and makes appointments as directed.
Xử lý các cuộc gọi đến từ các cuộc gọi bên trong và bên ngoài và thực hiện các cuộc hẹn theo chỉ dẫn.

o Ensure that the Head of Culinary, Sous Chef & Outlet Manager are advised of any urgent or pressing matters.
Đảm bảo rằng Trưởng bộ phận Ẩm Thực, Bếp Phó và Quản lý FB được thông báo về bất kỳ vấn đề khẩn cấp hoặc cấp bách nào.

o Liaise with other FB Service staff and section heads to ensure information is passed on in a timely and accurate manner.
Liên lạc với các nhân viên Dịch vụ FB khác và các trưởng bộ phận để đảm bảo thông tin được truyền một cách kịp thời và chính xác.

o Distribute all FB Service mail, correspondence and memos in an accurate and timely manner.
Phân phối tất cả thư từ, thư từ và bản ghi nhớ của Dịch vụ FB một cách chính xác và kịp thời.

o Raise storeroom requisitions and collect items from the store.
Thực hiện các yêu cầu hang hóa và thu thập các vật phẩm từ kho.

o Maintain and updates records and updates the FB and Kitchen Service general information board as directed.
Duy trì và cập nhật hồ sơ và cập nhật bảng thông tin chung của Dịch vụ FB và Bếp theo chỉ dẫn.

o Ensure that the office is maintained in a clean and tidy fashion.
Đảm bảo rằng văn phòng được duy trì một cách sạch sẽ và ngăn nắp.

o Assist in the preparation and submission of departmental reports on time as directed.
Hỗ trợ việc lập và gửi các báo cáo của bộ phận đúng thời hạn theo chỉ dẫn.

o Perform other duties that may be directed or requested by the Head of Culinary.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận Ẩm Thực chỉ đạo hoặc yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc:
o Good English and Local language skills
Kỹ năng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương tốt

o Good organizational skills
Kỹ năng tổ chức tốt

o Ability to work on a personal computer
Khả năng làm việc trên máy tính cá nhân

o Good administrative ability
Khả năng quản trị tốt

o Good interpersonal skills required. Interacts with both colleagues and occasionally with guests
Yêu cầu kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt. Tương tác với cả đồng nghiệp và đôi khi với khách

o Able to handle demanding workload
Có khả năng xử lý khối lượng công việc khắt khe

o Knowledge of Food and Beverage computer systems.
Kiến thức về hệ thống phần mềm Thực phẩm và Đồ uống.

o Proven track record in hotel of similar standard in similar capacity
Thành tích đã được chứng minh trong các khách sạn đạt tiêu chuẩn tương tự với sức chứa tương tự

o In possession of all faculties
Sở hữu các kỹ năng đa dạng.

o Pleasant physical appearance
Ngoại hình dễ nhìn

o Strong stamina.
Sức chịu đựng tốt trong công việc.

Chế độ phúc lợi:
• Attractive salary and bonus
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh

• Accident insurance (24/24)
Bảo hiểm tai nạn (24/24)

• Full participation in insurances
Chế độ bảo hiểm đầy đủ

• Working time: 45 hrs/week, 2 days off
Thời gian làm việc: 45 giờ/tuần, 2 ngày nghỉ

• Star Stay Program
Nghỉ dưỡng ưu đãi nội bộ

• Friendly & dynamic working environment
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

• Great job opportunities
Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

• Monthly Service Charge
Hưởng phí phục vụ hàng tháng

Báo Cáo Công Việc: Head of Culinary / Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực

Mức lương hàng tháng: (Thỏa thuận) VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 03/04/2023

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo