Chef De Partie (Western) – Tổ trưởng bếp (Âu)

Hiive

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc:

1. ABOUT THE ROLE
PHẠM VI CÔNG VIỆC

Assist in creating optimum customer satisfaction by providing the highest standard of food quality and presentation at the same time maximizing the profit margins through effective management of the relevant kitchen operation.
Hỗ trợ tạo ra sự hài lòng tối ưu của khách hàng bằng cách cung cấp tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và cách trình bày thực phẩm đồng thời tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận thông qua việc quản lý hiệu quả hoạt động bộ phận Bếp

2. KEY RESPONSIBILITES
NHIỆM VỤ CHÍNH

a. General Activities
Tổng quát

o Contribute to the morale of the hotel by maintaining effective relationships with hotel colleagues.
Đóng góp vào tinh thần của khách sạn bằng cách duy trì các mối quan hệ hiệu quả với các đồng nghiệp trong khách sạn.

o Perform any additional duties as directed by supervisors.
Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ bổ sung nào theo chỉ dẫn của người giám sát.

o Ensure Kitchen team provide a courteous and professional service at all times.
Đảm bảo đội ngũ Bếp cung cấp dịch vụ lịch sự và chuyên nghiệp mọi lúc.

o Handle guest and employee enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found, whilst feeding back a prompt follow up.
Xử lý các thắc mắc của khách và nhân viên một cách lịch sự và hiệu quả, báo cáo các khiếu nại hoặc vấn đề nếu không tìm được giải pháp tức thời, đồng thời gửi lại thông tin theo dõi kịp thời.

o Be knowledgeable in statutory legislation in employee and industrial relations, understanding and strictly adhering to rules and regulations established in the Employee handbook and the hotels policies concerning fire, hygiene and health and safety.
Am hiểu pháp luật về quan hệ nhân viên và lao động, hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và quy định được thiết lập trong Sổ tay nhân viên và các chính sách của khách sạn liên quan đến cháy nổ, vệ sinh và sức khỏe và an toàn.

o Take an active involvement in the Welfare, Safety, Development and well-being of employees providing advice, counseling and truthful, diplomatic feedback.
Tham gia tích cực vào Phúc lợi, An toàn, Phát triển và hạnh phúc của nhân viên cung cấp lời khuyên, tư vấn và phản hồi trung thực, ngoại giao.

o Be fully conversant with all health and safety, fire and emergency procedures.
Thông thạo tất cả các thủ tục về sức khỏe và an toàn, cứu hỏa và khẩn cấp.

o Maintain a high standard of personal hygiene, dress, uniform, and body language.
Duy trì tiêu chuẩn cao về vệ sinh cá nhân, trang phục, đồng phục và ngôn ngữ cơ thể.

o Be polite and professional in any situation where the image or reputation of the hotel is represented.
Lịch sự và chuyên nghiệp trong mọi tình huống mà hình ảnh hoặc danh tiếng của khách sạn được thể hiện.

o Attend meetings and training as directed by supervisors.
Tham dự các cuộc họp và đào tạo theo chỉ dẫn của giám sát viên.

o Ensure that all activities are carried out honestly, ethically and within the parameters of Vietnamese law.
Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được thực hiện một cách trung thực, đạo đức và tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

o Consistency of hotel’s standards of performance.
Tính nhất quán của các tiêu chuẩn hoạt động của khách sạn.

o Availability and accuracy of associate records.
Tính khả dụng và chính xác của các bản ghi liên kết.

o Ratio of positive and negative guest comments.
Tỷ lệ nhận xét tích cực và tiêu cực của khách.

o Quality and quantity of training activities within the hotel.
Chất lượng và số lượng của các hoạt động đào tạo trong khách sạn.

o Follow Standards of cleanliness and hygiene of outlets.
Tuân theo Tiêu chuẩn về độ sạch sẽ và vệ sinh của các cửa hàng.

b. Key Result Areas
Nhiệm vụ quan trọng

o Directs and controls all subordinate kitchen staff to ensure that all day-to-day operational matters are handled on time and guest expectations are met.
Chỉ đạo và kiểm soát tất cả các nhân viên nhà bếp cấp dưới để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề hoạt động hàng ngày được xử lý đúng thời gian và đáp ứng mong đợi của khách.

o Co-ordinates with Outlet Managers in ensuring that specific restaurant operations function efficiently and on time.
Phối hợp với Quản lý cửa hàng để đảm bảo rằng các hoạt động cụ thể của nhà hàng hoạt động hiệu quả và đúng giờ.

o Prepares duty rosters as directed, and schedules vacation and public holidays accordingly
Chuẩn bị các bảng phân công nhiệm vụ theo chỉ dẫn, và lên lịch đi nghỉ và các ngày nghỉ lễ phù hợp

o Monitors the consistency of preparation and presentation in relevant food production area to ensure that they conform to the requisite standards.

Theo dõi tính nhất quán của việc chuẩn bị và trình bày trong khu vực sản xuất thực phẩm liên quan để đảm bảo rằng chúng phù hợp với các tiêu chuẩn cần thiết.

o Liaises with purchasing and suppliers to ensure that all food items ordered are delivered, and are of the appropriate quality at the most competitive price
Liên lạc với người mua và nhà cung cấp để đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng thực phẩm đã đặt đều được giao và có chất lượng phù hợp với mức giá cạnh tranh nhất

o Ensures that food is stored, prepared and secured hygienically and safely
Đảm bảo rằng thực phẩm được lưu trữ, chuẩn bị và bảo đảm một cách hợp vệ sinh và an toàn

o Ensures that food is prepared and cooked according to specific recipes and wastage is minimized.
Đảm bảo rằng thực phẩm được chuẩn bị và nấu theo các công thức nấu ăn cụ thể và giảm thiểu lãng phí.

o Helps to ensure that an accurate and up-to-date recipe bank is maintained.
Giúp đảm bảo duy trì một ngân hàng công thức chính xác và cập nhật.

o Assists in menu planning as directed and utilizes sales analysis and menu engineering techniques accordingly.
Hỗ trợ lập kế hoạch thực đơn theo chỉ dẫn và sử dụng các kỹ thuật phân tích bán hàng và thiết kế thực đơn cho phù hợp.

o Assists in maintaining standards of hygiene and cleanliness in all kitchen and related areas
Hỗ trợ duy trì các tiêu chuẩn về vệ sinh và sạch sẽ trong tất cả nhà bếp và các khu vực liên quan

o Assists in the controlling and monitoring of individual kitchen expenses.
Hỗ trợ kiểm soát và giám sát chi phí bếp ăn của từng cá nhân.

o Prepares and submits forms, documents and requisitions as directed by supervisors
Chuẩn bị và nộp các biểu mẫu, tài liệu và các yêu cầu theo chỉ dẫn của người giám sát

o Checks mise-en-place, production procedures, repair and maintenance, employee grooming and manning levels ensuring they are in order and takes appropriate action where necessary
Kiểm tra địa điểm, quy trình sản xuất, sửa chữa và bảo dưỡng, trình độ chỉnh trang và nhân sự của nhân viên để đảm bảo họ theo thứ tự và thực hiện hành động thích hợp khi cần thiết

o Assists in the selection, training and evaluation of subordinate employees
Hỗ trợ tuyển chọn, đào tạo và đánh giá nhân viên cấp dưới

o Coaches, counsels, disciplines and develops subordinate employees.
Huấn luyện, cố vấn, kỷ luật và phát triển nhân viên cấp dưới.

Yêu Cầu Công Việc:
o Minimum 1+ years of relevant culinary management experience.
Tối thiểu hơn 1 năm kinh nghiệm quản lý ẩm thực có liên quan.

o Local fine dining or upscale restaurant experience within reputed concepts or brands.
Trải nghiệm ăn uống hảo hạng của địa phương hoặc trải nghiệm nhà hàng cao cấp trong các khái niệm hoặc thương hiệu có uy tín.

o Ability to express effective written and verbal communication
Khả năng thể hiện giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói hiệu quả

o Excellent communicator, organizer and motivator
Người giao tiếp, tổ chức và động viên xuất sắc

o Strong leadership and organizational skills
Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt.

o Dynamic, innovative and self-motivated
Năng động, sáng tạo và tự động viên.

o Able to manage large and diverse associates in a multi-unit setting.
Có thể quản lý các cộng sự lớn và đa dạng trong một thiết lập nhiều đơn vị.

o Previous restaurant concept development and pre-opening experience preferred.
Ưu tiên phát triển ý tưởng nhà hàng trước đây và trải nghiệm trước khi khai trương.

o “Out-of-the-Box” thinker, creative and original.
Tư tưởng “Out-of-the-Box”, sáng tạo và độc đáo.

o Service-oriented style with professional presentation skills.
Phong cách phục vụ với kỹ năng trình bày chuyên nghiệp.

Chế độ phúc lợi:
• Attractive salary and bonus
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh

• Accident insurance (24/24)
Bảo hiểm tai nạn (24/24)

• Full participation in insurances
Chế độ bảo hiểm đầy đủ

• Working time: 45 hrs/week, 2 days off
Thời gian làm việc: 45 giờ/tuần, 2 ngày nghỉ

• Star Stay Program
Nghỉ dưỡng ưu đãi nội bộ

• Friendly & dynamic working environment
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

• Great job opportunities
Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

• Monthly Service Charge
Hưởng phí phục vụ hàng tháng

Báo Cáo Công Việc: Sous Chef

Mức lương hàng tháng: (Thỏa thuận) VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 16/03/2023

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo