Chef de cuisine

Maia Resort Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc: • To ensure that the assigned Kitchen is managed efficiently according to the established concept statement, providing a courteous, professional, efficient and flexible service at all times, following Fusion’s Standards of Performance.
Để đảm bảo rằng nhà bếp được chỉ định được quản lý hiệu quả theo hình thức được thiết lập, cung cấp dịch vụ lịch sự, chuyên nghiệp, hiệu quả và linh hoạt mọi lúc, tuân theo tiêu chuẩn hiệu suất của tập đoàn Fusion
• To have a full working knowledge and capability to supervise, correct and demonstrate all duties and tasks in the assigned Place of Work (see attached Master Task List ) to the standard set. Please note that Master Task Lists are reviewed and changed on a regular bases reflecting change in trends, guest expectations and operating philosophies.

Có kiến thức và khả năng để giám sát, sửa chữa và thể hiện tất cả các nhiệm vụ trong nơi làm việc được chỉ định (xem danh sách nhiệm vụ chính đính kèm) với bộ tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng danh sách nhiệm vụ chính được xem xét và thay đổi trên cơ sở thường xuyên phản ánh sự thay đổi trong xu hướng, kỳ vọng của khách và triết lý vận hành.
• To assign responsibilities to subordinates, implementing Multi-Tasking principle and to check their performance periodically.
Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới, thực hiện nguyên tắc đa tác vụ và kiểm tra hiệu suất của họ theo định kỳ.
• To establish a pool of qualified part time employees in conjunction with the Human Resources Department.
Phối hợp với phòng Nhân sự thiết lập một nhóm nhân viên bán thời gian đủ tiêu chuẩn.
• To be a hand on Manager and be present at all times in the operation, especially during busy periods.
Trở thành người quản lý và có mặt mọi lúc trong hoạt động, đặc biệt là trong thời gian cao điểm.
• To implement a flexible scheduling based on business patterns.
Thực hiện lịch trình linh hoạt dựa trên các mô hình kinh doanh.
• To establish and strictly adhere to the par stocks for all operating equipment, supplies, inventoried items, and to ensure that the outlet is adequately equipped.
Thiết lập và tuân thủ nghiêm ngặt việc lưu trữ thích hợp cho tất cả các thiết bị vận hành, vật tư, vật phẩm đã được kiểm kê và để đảm bảo rằng nhà hàng được trang bị đầy đủ.
• To conduct monthly inventory checks on all operating equipment and supplies.
Thiết lập và tuân thủ nghiêm ngặt việc lưu trữ thích hợp cho tất cả các thiết bị vận hành, vật tư, vật phẩm đã được kiểm kê và để đảm bảo rằng nhà hàng được trang bị đầy đủ.
• To control the requisitioning, storage and careful use of all operating equipment and supplies.
Kiểm soát việc trưng dụng, lưu trữ và sử dụng cẩn thận tất cả các thiết bị và vật tư vận hành.
• To conduct daily pre-shift briefings to employees on preparation, service and menu.
Thực hiện các cuộc họp giao ban trước ca hàng ngày cho nhân viên về việc chuẩn bị, dịch vụ và thực đơn.
• To liaise with the Food & Beverage Department on daily operations and quality control.
Liên lạc với Bộ phận F&B về hoạt động hàng ngày và kiểm soát chất lượng.
• To have a thorough understanding and knowledge of all food and beverage items in the menu and the ability to recommend Food & Beverage combinations and upsell alternatives as necessary.
Có sự hiểu biết và kiến thức về tất cả các mặt hàng F&B trong thực đơn và khả năng đề xuất kết hợp F&B và các lựa chọn thay thế khi cần thiết.
• To establish culinary standards specific for the restaurant which meet the needs of the target market.
Thiết lập các tiêu chuẩn ẩm thực cụ thể cho nhà hàng đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu.
• To ensure that culinary standards comply with Company and Hotel Policies & Procedures and Minimum Standards.
Đảm bảo các tiêu chuẩn ẩm thực tuân thủ Chính sách & Quy trình và Tiêu chuẩn của Công ty và khách sạn.
• To use, wherever possible, locally and seasonally available products in menus and "specials".
Sử dụng, bất cứ nơi nào có thể, các sản phẩm có sẵn tại địa phương và theo mùa trong các menu và "sản phẩm đặc biệt".
• To develop menus, buffets (where applicable) and "specials" and signature dishes which meet the needs of the target market and are in line with the operating concept for the restaurant.
Phát triển thực đơn, các món ăn tự chọn (nếu có) và "món đặc biệt" và các món ăn đặc trưng đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và phù hợp với hình thức vận hành của nhà hàng.
• To handle guest enquiries in a courteous and efficient manner and report guest complaints or problems to supervisors if no immediate solution can be found and assure follow up with guests.
Xử lý các yêu cầu của khách một cách lịch sự và có hiệu quả, báo cáo các khiếu nại hoặc vấn đề của khách cho giám sát viên nếu không có giải pháp tức thời nào có thể được tìm thấy và đảm bảo theo dõi khách hàng trong thời gian đợi.
• To be demanding and critical when it comes to operation standards.
Yêu cầu cao và đặt tầm quan trọng khi nói đến các tiêu chuẩn hoạt động.

Yêu Cầu Công Việc: - Minimum 02 years experience in the same position.
- Understand and cook well
- Able to work in a fast paced environment.
- Strictly follow food safety and Hygiene

Chế độ phúc lợi: + Meals during shift
+ Working time: 5days/week
+ Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance as Property Policy
+ Talent development program for employee

Báo Cáo Công Việc: Executive Chef

Mức lương hàng tháng: will be discussed VNĐ

Ngày bắt đầu công việc :

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo