Bar Supervisor (Giám sát Bar)

Hiive

Mô Tả Công Việc

Tóm Tắt Công Việc:
1. ABOUT THE ROLE
PHẠM VI CÔNG VIỆC

Direct, control and co-ordinate all beverage activities ensuring that all bars and outlets meet their financial and guest satisfaction objectives.
Chỉ đạo, kiểm soát và điều phối tất cả các hoạt động đồ uống đảm bảo rằng tất cả các quán bar và cửa hàng đáp ứng các mục tiêu tài chính và sự hài lòng của khách.

2. KEY RESPONSIBILITES
NHIỆM VỤ CHÍNH

a. General Activities
Tổng quát

o Contribute to the morale and team spirit of the hotel by maintaining effective relationships with colleagues.
Đóng góp vào tinh thần và tinh thần đồng đội của khách sạn bằng cách duy trì mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp.

o Perform additional duties as directed by supervisors.
Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo chỉ dẫn của giám sát viên.

o Make appropriate suggestions and recommendations to supervisors for the general improvement of the hotel.
Đưa ra những đề xuất và khuyến nghị phù hợp với người giám sát để cải tiến chung của khách sạn.

o Is fully conversant with all health and safety, fire and emergency procedures.
Hoàn toàn thông thạo với tất cả các thủ tục về sức khỏe và an toàn, cứu hỏa và khẩn cấp.

o Maintain a high standard of personal hygiene, dress, uniform, and body language.
Duy trì tiêu chuẩn cao về vệ sinh cá nhân, trang phục, đồng phục và ngôn ngữ cơ thể.

o Is polite and professional in any situation where the image or regulation of the hotel is represented.
Lịch sự và chuyên nghiệp trong mọi tình huống mà hình ảnh hoặc quy định của khách sạn được thể hiện.

o Attend meetings and training as required by supervisors.
Tham dự các cuộc họp và đào tạo theo yêu cầu của giám sát viên.

o Ensure that all activities are carried out honestly, ethically, and within the parameters of Vietnamese Law.
Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được thực hiện một cách trung thực, đạo đức và tuân theo các quy định của Pháp luật Việt Nam.

o Interact with guests actively soliciting feedback.
Tương tác với khách tích cực trưng cầu ý kiến phản hồi.

c. Operations
Vận hành

o Direct and controls all subordinate associates to ensure that all day-to-day operational matters are handled on time and guest expectations are met.
Chỉ đạo và kiểm soát tất cả các cộng sự cấp dưới để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề hoạt động hàng ngày đều được xử lý đúng thời hạn và đáp ứng các mong đợi của khách.

o Provide guidance and assistance to the beverage/bar associates by helping them in the execution of their duties and responsibilities.
Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các nhân viên đồ uống / quán bar bằng cách giúp họ thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.

o Oversee the service standards in all bars ensuring that they conform to the requisite standards and meet or exceed customer expectations.
Giám sát các tiêu chuẩn dịch vụ trong tất cả các quán bar để đảm bảo rằng chúng tuân theo các tiêu chuẩn cần thiết và đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng.

o Liaise with stewarding, housekeeping, and engineering to ensure that the operation runs smoothly in areas of joint responsibility.
Liên hệ với quản lý, quản lý và kỹ thuật để đảm bảo rằng hoạt động diễn ra suôn sẻ trong các lĩnh vực cùng chịu trách nhiệm.

o Prepare duty rosters and implements vacation and public holiday schedules.
Lập bảng phân công nhiệm vụ và thực hiện lịch nghỉ và các ngày nghỉ lễ.

o Assist in the planning and execution of promotional activities as directed.
Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động khuyến mại theo chỉ dẫn.

o Maximize revenue in the outlet bars by implementing upselling procedures.
Tối đa hóa doanh thu tại các quầy bán hàng bằng cách thực hiện các quy trình bán thêm.

o Monitor and controls the financial performance of the outlet bars by controlling costs and expenses.
Giám sát và kiểm soát tình hình hoạt động tài chính của các thanh đầu ra bằng cách kiểm soát chi phí và chi phí.

o Participate in the preparation of the outlet’s annual departmental budget as directed.
Tham gia vào việc chuẩn bị ngân sách bộ phận hàng năm của cửa hàng theo chỉ dẫn.

o Prepare and maintains a database of beverage recipes.
Chuẩn bị và duy trì cơ sở dữ liệu về công thức pha chế đồ uống.

o Requisition beverages according to predetermined par stock levels.
Mua lại đồ uống theo mệnh giá xác định trước.

o Assist in monitoring and controlling the hotel’s OE inventory and participates in inventory taking.
Hỗ trợ theo dõi và kiểm soát hàng tồn kho OE của khách sạn và tham gia vào việc lấy hàng tồn kho.

o Conduct frequent front and back of house checks ensuring mise-en-place, service procedures, standards of cleanliness and hygiene, repair and maintenance, employee grooming and manning levels are in order and takes appropriate action where necessary.
Tiến hành thường xuyên kiểm tra trước và sau nhà để đảm bảo quy trình sửa chữa, quy trình dịch vụ, tiêu chuẩn sạch sẽ và vệ sinh, sửa chữa và bảo dưỡng, trình độ chỉnh trang và nhân viên của nhân viên được trật tự và thực hiện các hành động thích hợp khi cần thiết.

o Assist in the maintenance of efficient administration preparing and submitting reports on time as directed.
Hỗ trợ duy trì hoạt động quản trị hiệu quả, chuẩn bị và gửi báo cáo đúng hạn theo chỉ dẫn.

o Assist in the selection, training, and evaluation of subordinate associates.
Hỗ trợ trong việc lựa chọn, đào tạo và đánh giá các cộng sự cấp dưới.

o Coach, counsel, discipline and develop subordinate colleagues.
Huấn luyện viên, cố vấn, kỷ luật và phát triển đồng nghiệp cấp dưới.

Yêu Cầu Công Việc:
o Extensive knowledge of beverage working practices in a 5-star hospitality setting or/and luxury dinning/lounge in upper scale concepts.
Kiến thức sâu rộng về cách làm việc đồ uống trong môi trường khách sạn 5 sao hoặc / và bữa tối / phòng chờ sang trọng trong các khái niệm quy mô trên.

o Excellent command of the English language.
Thông thạo tiếng Anh.

o Ability to express effective written and verbal communication.
Khả năng diễn đạt hiệu quả bằng văn bản và bằng lời nói.

o Excellent communicator, organizer, and motivator.
Người giao tiếp, tổ chức và thúc đẩy xuất sắc.

o Strong leadership and organizational skills.
Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức mạnh mẽ.

o Dynamic, innovative, and self-motivated.
Năng động, sáng tạo và tự động viên.

Chế độ phúc lợi:

• Attractive salary and bonus
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh

• Accident insurance (24/24)
Bảo hiểm tai nạn (24/24)

• Full participation in insurances
Chế độ bảo hiểm đầy đủ

• Working time: 45 hrs/week, 2 days off
Thời gian làm việc: 45 giờ/tuần, 2 ngày nghỉ

• Star Stay Program
Nghỉ dưỡng ưu đãi nội bộ

• Friendly & dynamic working environment
Môi trường làm việc thân thiện, năng động

• Great job opportunities
Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

• Monthly Service Charge
Hưởng phí phục vụ hàng tháng

Báo Cáo Công Việc: Outlets Manager/ Head of Culinary ( Quản lý Outlet / Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực)

Mức lương hàng tháng: (Thỏa thuận) VNĐ

Ngày bắt đầu công việc : 30/03/2023

TRỤ SỞ CHÍNH

Lầu 7, Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T. +84 283 9101 000   
E. info@fusionhotelgroup.com

Nhận Thông Báo